wangli 发表于 2021-12-4 19:30:10

工地半夜施工扰民

<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.hicsq.com/static/publish/css/style.css?v=1605251010486" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010486"><div class="preview_article ">            <!---->    <p>长寿火车北站附近工地连续几天</p><p>通宵施工,并噪声大,严重影响居民休息,望有关部门管一管,让学生,工人能够有个休息的环境。</p>    <!----></div>
页: [1]
查看完整版本: 工地半夜施工扰民